Denný režim

Otvorenie materskej školy

6:30

Schádzanie detí v zbernej triede (mravčeková tr.)

Schádzanie detí vo svojej triede                                                                       

Hry a činnosti podľa voľby detí

Ranný filter a ranný kruh

Zdravotné cvičenie


6:30 - 7:30

od 7:30 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
Desiata

8:30 - 09:30

Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

od 09:00 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Obed

11:30 - 12:30

Odpočinok

Telovýchovná chvíľka

12:00 - 14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Úprava zovňajšku

Olovrant

14:10 - 15:10

Odpoludňajšie vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Preberanie detí rodičmi

15:10 - 15:40

Schádzanie v zbernej triede (včielková tr.)

15:40 - 16:30

Koniec prevádzky

Uzamknutie budovy materskej školy

16:30

16:35