Poradné orgány školy

Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe

Na základe spoločnej iniciatívy rodičov a zamestnancov školy dňa 02.10.2012 vzniklo Občianske združenie zaregistované pod názvom: Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe

Predseda OZ: Adela Gregoričková

Pokladník: Jana Krajčovičová 
Členovia: rodičia detí MŠ ČAB

Kontakty:

OZ ZRPŠ MŠ Čab
Materská škola
Čab 57
951 24 Nové Sady
zrpscab@gmail.com


IČO: 42211808
Bankové spojenie: 3077397353/0200

IBAN: SK73 0200 0000 0030 7739 7353


Hlavným cieľom OZ je pomoc a podpora Materskej škole v Čabe v oblasti:

- materiálnej (zabezpečovanie technického vybavenia MŠ, organizácia materiálnej pomoci MŠ),

- finančnej (sponzorstvo) a

- personálnej (pomoc pri výchove detí mimo vyučovania: krúžky, výlety, exkurzie a pod.)

- za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí (aktívna podpora uplatňovania nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania).

Rada školy


Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v jej kompetencii v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi Materskej školy Čab, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Členovia Rady školy pri MŠ Čab vo volebnom období 2021/2025:


Predseda: PhDr. Eva Ballová Mikušková PhD. - zástupca zriaďovateľa

Podpredseda: Lenka Zelenáková - zástupca rodičov
Ivana Fojtíková - zástupca rodičov

Ing. Stanislava Lukáčová PhD.- zástupca rodičov

Lukáš Šmitala - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Petra Štadlerová - zástupca pedagogických zamestnancov 

Katarína Szegényová   - zástupca nepedagogických                                                                   zamestnancov